Втора група

Втора група 


Възраст 
- 4 годишни

 Персонал:

Спаска Иванова- старши учител;
Цветанка Петрова Маламова - учител;
Веселка Георгиева Методиева - пом.възпитател; 

  

Телефон на групата : 0876 16 64 12

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование


Правила на групата

Анализ на анкетата проведена с родители на децата от Втора група  в началото на учебната 2020/2021 година
                                                 
От ежедневието на децата от Втора група