Четвърта група

Четвърта група

Възраст
-  подготвителна група 6 годишни

Персонал:

Елена Стоянова Цветкова - старши учител;
Албена Георгиева Колева - Димитрова- учител;
Цветанка Стойчева Илиева - помощник - възпитател;


Телефон на групата :0876 18 56 12  

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за ваимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование

                                             
Правила на групата                                 

                                          
От ежедневието на Подготвителна група 6 годишни