Детска градина "Вяра, Надежда, Любов"

ВАЖНО!!!


    Възстановяване на приема на деца в ДГ Горна Малина

       
    Заповед № 228/21.05.2020 г. на директора на ДГ" Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина

      Списъци  на децата, заявили посещение на детска градина с анкетата от 30.04.2020 г., в периода на извънредна епидемиологична обстановка

      Заповед № 190/20.05.2020 г. на кмета на Община Горна Малина
    
     График за приемане и изпращане на деца в ДГ"Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина
   
     График за работа на педагогическия, помощен, административен и медицински персонал в ДГ"Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина
    
    Мерки за организиране на дейностите в ДГ"Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина след възстановяване приема на деца в условия на засилена противоепидемична обстановка
     
       Информирано съгласие

      Алгоритъм за дезинфекцинните мероприятия в ДГ"Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина в условията на епидемично разпрастранение на COVID -19
     
   Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични марки на Регионална здравна инспекция - Софийска област

Връща
2020-05-21 10:01:40