Трета група

Трета група 


Възраст 
- Подготвителна група 5 годишни

 Персонал:

Спаска Иванова- старши учител;
Цветанка Петрова Маламова - учител;
Веселка Георгиева Методиева - пом.възпитател; 

  

Телефон на групата : 0876 16 64 12

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование


Правила на групата


                                                 
От ежедневието на децата от Трета група