Документи регламентиращи дейността

 
Правилник за дейността на ДГ"Вяра,Надежда,Любов"

Стратегия за развитие на ДГ"Вяра,Надежда,Любов"

Етичен кодекс 

Наредба за условията и реда за записване,преместване, отписване и отсъствие на децата в общинските детски градини и деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на Община Горна Малина

Решение № 269 на Обс Горна Малина

Заповед за определяне на заявител по схема "Училищен плод"  и схема "Училищно мляко"