Документи регламентиращи дейността

График за организация на деня в ДГ"Вяра,Надежда,Любов" 2021/2022 г.

Правилник за дейността на ДГ"Вяра,Надежда,Любов"

Годишен комплексен план

Стратегия за развитие на ДГ"Вяра,Надежда,Любов"
 

План за действие и финансиране за реализиране на Стратегията на ДГ"Вяра,Надежда, Любов" Горна Малина за учебната 

Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на ДГ "Вяра,Надежда,Любов" за периода 2016-2020 год.

Програмна система


Етичен кодекс 

Вътрешни правила за организацията на работната заплата в ДГ"Вяра,Надежда,Любов"

План за работата на педагогическия съвет на ДГ"Вяра,Надежда,Любов"

План на квалификационните дейности в ДГ"Вяра,Надежда,Любов"

План  за безопастност на движението по пътищата на ДГ "Вяра,Надежда,Любов" 

Програма за работа с родители 
 
Програма за превенция на ранното напускане на ДГ"Вяра,Надежда,Любов"

Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ"Вяра,Надежда,Любов"


Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от узязвими групи за учебната 2021/2022 г.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на децата в общинските детски градини и деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на Община Горна Малина


Заповед за определяне на заявител по схема "Училищен плод"  и схема "Училищно мляко"